Το φυτώριο μας μπορεί να σας προμηθεύσει ανάλογα με το κλίμα της περιοχής σας φυτά που να πληρούν μερικές ή όλες από τις παρακάτω απαιτήσεις.

  • Φυτά κατάλληλα για το κλίμα της περιοχής.
  • Μέγεθος κατάλληλο για γρήγορη εγκατάσταση (ανάπτυξη ριζικού συστήματος) σε αντίξοες συνθήκες (λίγο νερό, πτωχά εδάφη).
  • Μέγεθος και βάρος κατάλληλα για μεταφορά σε δύσκολα εδάφη (μη προσπελάσιμα από τροχοφόρα).
  • Φυτά κατάλληλα για συγκράτηση του εδάφους σε μεγάλες κλίσεις.
  • Φυτά που αναβλαστάνουν μετά από πυρκαγιά.
  • Φυτά χαμηλής ευφλεκτικότητας ή πυρανθεκτικά (Ακακία) που μπορούν να αποτελέσουν ζώνη αντιπυρικής προστασίας.